Obchodní Podmínky

Podmínky účasti na akcích pořádaných vzdělávacím prostorem Lví Brána

Přečtěte si prosím pozorně následující text, protože svým přihlášením, platbou nebo účastí na akci souhlasíte s těmito podmínkami.
Vzdělávací akce pořádá organizace Lví Brána, z.ú., IČ 04029755, se sídlem Josefa Kočího 1556/6, 153 00 Praha 16, sp. zn. U 206 vedená u Městského soudu v Praze.

 

1. Přihlašování a platba

Přihláška na akci se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách www.lvibrana.cz nebo na stránkách www.communicationasart.com. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i organizátor akce (Lví Brána, z.ú.) s tím, že v takovém případě účastník prostřednictvím e-mailu potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na akci.
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného a to buď v plné výši nebo zaplacením zálohy na účet organizátora akce Lví Brána, z.ú.

 

2. Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník DO 14 dnů před začátkem akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.
Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ NEŽ 14 dnů před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zaplacená záloha je nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 %.
Odhlásí-li se účastník v den začátku akce nebo v průběhu akce, nemá účastník nárok na vrácení kurzovného. V případě, kdy se jedná o cyklus na sebe navazujících kurzů, začátkem akce se rozumí první kurz cyklu.
Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Toto neplatí v případě, jedná-li se o cyklus na sebe navazujících kurzů, tedy jedná-li se o uzavřenou skupinu účastníků po dobu celého cyklu.

Platbu za celý cyklus seminářů je možné rozložit na části, které si účastník předem domluví s organizátorem akce. Odhlásí-li se účastník v průběhu cyklu, nemá účastník nárok na vrácení kurzovného z uplynulých kurzů a zároveň se zavazuje doplatit 30% za následující, tj. zbývající kurzy z celého cyklu, kterých se neúčastní.
Pokud musí být seminář zrušen ze strany organizátora Lví Brána, z.ú., platba bude převedena zpět v plné výši.

 

3. Zdravotní stav

Akce vyžadují zdravý psychický a fyzický stav. Akce nepředstavují terapii, nejsou náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Účastníci souhlasí s tím, že nebudou používat alkohol, tabák nebo drogy bezprostředně před akcí, ani v průběhu akce, a to ve všech prostorách, kde se akce koná (budovy i venkovní prostory).

 

4. Zodpovědnost

Účast na akci i samotná cvičení v průběhu akce jsou dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník mladší osmnácti (18) let může být účasten akce pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo opatrovníka, který za něj nese plnou odpovědnost.

 

5. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací. Nedodržení podmínek účasti bude mít za následek vyloučení účastníka z akce. V tomto případě nevzniká účastníkovi nárok na vrácení peněz.

 

6. Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů. Pro usnadnění kontaktu mezi účastníky je k dispozici seznam účastníků se jmény, telefonními čísly a e-mailovými adresami. Ti, kteří nechtějí být na tomto seznamu uvedeni, by měli o tom informovat organizátora akce z vlastní iniciativy.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 21.11.2019