Zásady zpracování osobních údajů podle GDPR (Privacy Policy)

Totožnost správce osobních údajů:

Správce Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je Lví Brána, z.ú., se sídlem Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00, IČ: 04029755 (dále jen “ústav“), zapsaný dne 20. května 2015 v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka U 206.

Kontaktní adresa správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00. Adresa elektronické pošty: jana.koci@lvibrana.cz. Telefon: +420 777 351 477. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Jana Kočí, která je Vaší kontaktní osobou.

Cíl dokumentu:

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, jak dlouho je uchováváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje týkající se účastníků kurzů a zájemců o zasílání newsletteru zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, telefony, emailové adresy, fakturační/dodací adresy

 • fotografie nebo videozáznam pro marketingové a propagační účely v rámci stanov a provozu ústavu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete přes elektronický formulář při přihlašování na kurz a vyplněním kontaktního formuláře na stránkách www.lvibrana.cz.

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a členů ústavu zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,

 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme jsou uvedeny v pracovní smlouvě nebo zakládacích dokumentech ústavu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Osobní údaje týkající se účastníků kurzu a zájemců o zasílání newletteru:
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • komunikaci s Vámi,

 • informování o změnách a novinkách v nabídce ústavu,

 • splnění právní povinnosti,

 • účetní a daňové účely,

 • vedení evidence účastníků kurzu,

 • marketingové a propagační účely v rámci činnosti ústavu dle platných stanov.

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a členů ústavu:
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele, tj. ústavu,

 • činnost ústavu dle stanov.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje týkající se účastníků kurzů a zájemců o zasílání newsletteru uchováváme po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté jsou údaje v elektronické podobě vymazány a dokumenty skartovány.

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a členů ústavu uchováváme po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelům vedle ústavu a jeho členům zpracovávány také dalšími zpracovateli a smluvními partnery.
Zpracovatelem nebo příjemcem osobních údajů je:

 • Intuitivní pedagogika, z.s., IČ: 03936333, se sídlem Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 62271. Adresa elektronické pošty: info@intuitivnipedagogika.cz.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany ústavu,

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,

 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně podali námitku vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů.

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,

 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů.

 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,

 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,

 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů využíváme běžně dostupná IT opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům a jejich zneužití.

Potřebujete další informace?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu, a to telefonicky na tel.: +420 777 351 477 nebo elektronicky na adrese: jana.koci@lvibrana.cz.